Kam se škola posunula v letech 2017–2023

 • Vzdělávání rostoucího počtu žáků (799 ve šk. roce 2017/18, k 30. 9. 2022 je to 1024).
 • Výstavba pavilonů F a G, rozšíření výdejny pro gymnázium a varny školní kuchyně pro 1400 strávníků.
 • Maximalizace úspor energií - vytápění budovy (teplovod BONAGRO), výměna osvětlení za LED.
 • Silné stránky dle ČŠI (říjen 2021) - „Vedení školy aktivně vytváří vhodné podmínky pro konstruktivní komunikaci pedagogických pracovníků a jejich zapojení do činností školy, což pozitivně ovlivňuje školní klima. Pedagogičtí pracovníci i vedení školy aktivně přistupují ke svému profesnímu rozvoji, což se projevuje ve zkvalitňování průběhu vzdělávání. Promyšlená organizace části výuky formou tandemového vyučování výrazně zvyšuje její efektivitu. Účelné nastavení školního systému poradenských služeb a jejich realizace v průběhu vzdělávání vytváří dobré podmínky pro posilování sociálních kompetencí žáků, napomáhá jejich integraci i individuálnímu rozvoji a přispívá k prevenci rizikového chování žáků."
 • Zvýšení počtu výjezdních akcí (LVK Olešnice pro 4. ročník, LVK Kunčice pro 5. ročník, vodácký kurz pro 8. ročník, cyklistický kurz pro 8. ročník, pravidelný zájezd do Anglie pro 8. ročník, LVK pro 9. ročník, programy Erasmus+, ...) i jednodenních akcí jako spaní ve škole, odpolední dobrovolné tmelicí akce pro děti i jejich rodiče, jarní slavnost, školní diskotéka, barevné dny, Odpoledne pro Ukrajinu, Koncert pro Ukrajinu, neformální třídní schůzky u táboráku atd.
 • Žáci se v rámci výuky účastní nepřeberného množství výukových programů a kulturních akcí, návštěv filmových a divadelních představení - aktivity jsou prezentovány na webových a facebookových stránkách školy.
 • Rozšíření vysoce oceňovaného a funkčního ŠPP se širokým personálním zázemím (2 výchovné poradkyně, 4 metodici prevence, 5 speciálních pedagogů, 2 školní psychologové, 2 sociální pedagožky), díky kterému dokáže škola cíleně podpořit děti v rámci jejich optimálního rozvoje. Své zkušenosti členové ŠPP sdíleli například na Minikonferenci BeIN v říjnu 2020.
 • Vybudování nové větší sborovny, nových kanceláří a moderní zasedací místnosti.
 • Zavedení systému třídění odpadu ve škole.
 • Využívání 3D tisku, ozobotů, 3D per.
 • Charitativní sbírky - oblečení, hračky, staré mobilní telefony atd.
 • Důraz na zvyšování kvality spolupráce asistentů pedagoga s učiteli, což zvyšuje efektivní inkluzi žáků s obtížemi.
 • Kvalitní spolupráce se spádovými mateřskými školkami, na jejímž základě probíhá screeningové pozorování předškolních dětí, což následně umožní dětem úspěšný vstup do první třídy.
 • Zřízení přípravné třídy, kde mají děti možnost pod vedením speciálních pedagožek pracovat na všech oblastech, které ještě potřebují podpořit pro svůj úspěšný nástup do první třídy .
 • Zavedení Zajímavé matematiky a Zajímavé češtiny pro bystré děti a tím zvýšení diferenciace výuky ve vybraných ročnících.
 • Zavedení tandemové (párové) výuky.
 • Postupné zavádění matematiky Hejného, vznik třídy s rozšířenou výukou TV.
 • Zavedení angličtiny s rodilým mluvčím ve vybraných ročnících, rozšíření nabídky v rámci výuky druhého cizího jazyka na 2. stupni - němčina, ruština, španělština.
 • Úspěšné zavedení funkčního školního informačního systému Edookit.
 • Široká nabídka zájmového vzdělávání poskytovaného učiteli i externisty.
 • Péče o děti rodičů členů záchranných složek a vybraných pomáhajících profesí během covidu nad rámec výuky našich žáků.
 • Průběžné a pokračující práce na revizích ŠVP dle aktuálních požadavků MŠMT (ořezání svazujícího učiva, zavádění digitálních kompetencí, "nová" informatika v ŠVP); zapojení některých pedagogů školy do revize celonárodního RVP, proškolení učitelů 1. stupně - Informatika s Emilem.
 • Zapojení školy do řady projektů (Erasmus+, mezinárodní projekt Pulchra - H2020, Extra třída, Evropský školní sportovní den (ESSD), Finanční gramotnost, Edison, Dějepis+, Příběhy našich sousedů ... více na webu školy a ve výročních zprávách).
 • Vybudování workoutového hřiště pro žáky i veřejnost.
 • Získávání finančních prostředků z dotačních titulů na zajištění ŠPP.
 • Realizace projektů financovaných z EU v hodnotě několika mil. korun, např. Projekt zaměstnanost - Škola rodičům otevřená, Rekonstrukce odborných učeben atd.
 • Úspěšnost žáků 9. ročníku v přijímacím řízení na střední školu.

 

 

 

 • Zavedení svačinek.
 • Zajištění obědů pro sociálně znevýhodněné děti (projekt Women for women).
 • Spolupráce s partnery školy - město Šlapanice, místní knihovna a muzeum, české i zahraniční univerzity, Národní pedagogický institut, místní akční skupiny (MAS Bobrava, MAS Slavkovské bojiště aj.), nadace ČEZ, Helceletka.cz, Středisko volného času Lužánky atd.
 • 544 120 324
Autor Antonín Šerý Zveřejněno 11.05.2023