Informace pro rodiče žáků, kteří si podávají přihlášku na SŠ

1. Žák v pololetí obdrží dva kusy přihlášky i s vyplněnými známkami za poslední tři pololetí školní docházky s razítkem a podpisem ředitele školy. Tyto přihlášky se již nesmí kopírovat! Doporučujeme u obou shodně vyplnit přední stranu. Vzor najdete na webových stránkách naší školy. Uvádí se obě vybrané školy na obě přihlášky vždy ve stejném pořadí, které určuje výběr termínu jednotné přijímací zkoušky.

2. Rodiče pak sami musí přihlášky předat SŠ a to do 1. března 2020.

3. K přihlášce lze přiložit diplomy, které dítě získalo v posledních letech, případně i doporučení z PPP nebo SPC. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel střední školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP, SPC).

4. Pokud SŠ vyžaduje lékařské potvrzení (PLP), je třeba zajít si pro razítko do přihlášky k obvodní lékařce dítěte. Tato služba je zpoplatněna. Pozor: zdravotní SŠ mají na to své formuláře, razítko v přihlášce nestačí.

5. Na SŠ s maturitou se konají jednotné přijímací zkoušky, které vydává Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum).
Znamená to, že žáci absolvují přijímací zkoušku zadanou jednotně pro všechny obory s maturitou, viz tabulka:

Délka studia Řádný termín Náhradní termín
čtyřleté obory s maturitou 14. a 15. 4. 2020 13. a 14. 5. 2020
šestileté a osmileté studium (gymnázia) 16. a 17. 4. 2020 13. a 14. 5. 2020

Tyto termíny se do přihlášky nevepisují!!!


6. Žák může, ale nemusí konat celostátní zkoušku v obou termínech, na přijetí na SŠ se počítá lepší výsledek. Více na: www.cermat.cz! Zde najdete veškeré informace k přijímacímu řízení i vzorové testy z Čj a M z minulých let. Další podmínky k přijetí na zvolenou SŠ naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.

7. Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v období od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání. Tyto termíny se vepisují do přihlášky! Naleznete je na stránkách jednotlivých SŠ.

Bližší informace k přijímacímu řízení najdete na stánkách: www.cermat.cz nebo www.jmskoly.cz. Při vyplňování přihlášky pozor na krytí jednotlivých termínů zkoušek!

Ukončení hodnocení uchazečů probíhá do 2 pracovních dnů po zveřejnění výsledků Centrem. Je tedy nutno sledovat webové stránky středních škol.

8. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

9. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

10. Zákonní zástupci žáků 5., 7. a 9. ročníku obdrží zápisový lístek během měsíce ledna proti podpisu u třídního učitele, dále pak v úředních hodinách v kanceláři ředitele školy. Prostřednictvím dítěte nelze (ze zákona) zápisový lístek zaslat.

11. V případě ztráty zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto uchazeče.

12. Druhé kolo přijímacího řízení: Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Ve druhém kole si žák může podat neomezený počet přihlášek. Při jejich vyplňování a podání na SŠ postupuje stejně jako v prvním kole.

13. Odvolání: Jednou z možností, jak zamítavé stanovisko školy změnit, je podat odvolání. To můžete udělat, pokud jste se hlásili na veřejnou školu, to znamená školu, kterou zřizuje stát, kraj nebo obec. V případě soukromých a církevních škol byste museli odvolání řešit soudní cestou. Odvolání má cenu psát pouze v případě, že jste dobře udělali zkoušky a umístili se těsně pod hranicí úspěšných uchazečů. Pokud odvolání nepodáte, neočekávejte, že dítě, i když je pod čarou přijatých žáků, bude dodatečně automaticky přijato.

14. Odvolání pošlete do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Sepište své důvody k odvolání, přiložte potřebné dokumenty, např. lékařskou zprávu nebo vyjádření psychologa, a předejte odvolací dopis řediteli střední školy. Jestliže půjdete s odvoláním na poštu, pošlete je doporučeně. Datum na razítku vám potvrdí, že jste tak udělali ve správné lhůtě, a máte zároveň doklad. Když půjdete do školy osobně, nechte si potvrdit a datovat kopii odvolání.

15. Ředitel školy může o odvolání rozhodnout sám v tzv. autoremeduře, to znamená, že odvolání v plném rozsahu vyhoví (zruší rozhodnutí o nepřijetí a rozhodne o přijetí uchazeče). Pokud však ředitel odvolání nevyhoví, musí ho předat do 30 dnů k rozhodnutí nadřízenému orgánu - krajskému úřadu.

Odvolání by mělo obsahovat:

  • jméno, příjmení žáka, datum narození
  • název školy, kód a úplný název oboru, kterého se přijímací řízení týká
  • důvody odvolání (podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení rozhodnutí ředitele střední školy, tj. v čem se spatřuje rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí)
  • jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka
  • datum a podpis žáka a jeho zákonného zástupce nebo zletilého žáka.

16. Webové stránky: www.cermat.cz, www.jmskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.msmt.cz

Případné dotazy Vám zodpoví Mgr. Hana Trundová - výchovná poradkyně
tel.: 544 120 320, 725 452 459, mail: hana.trundova@zsslapanice.cz

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (16.12.2019)

Odebírat novinky