Informace pro rodiče žáků, kteří si podávají přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou

Základní informace:

 • Rodiče, jejichž děti si chtějí podat přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou, obdrží dva kusy přihlášky i s vyplněnými známkami za poslední čtyři pololetí školní docházky s razítkem a podpisem ředitele školy. Tyto přihlášky se již nesmí kopírovat! Svůj zájem o tyto přihlášky sdělte třídnímu učiteli.
 • Rodiče vyplní přední strany přihlášek - obě shodně. Uvádějte na ně prosím platné kontaktní údaje (adresy, telefonní čísla a mailové adresy). Škola zodpovídá pouze za správně uvedené známky.
 • K přihlášce lze přiložit diplomy, které dítě získalo v posledních letech, případně i vyšetření z PPP nebo SPC, pokud se jedná o dítě s podpůrným opatřením.
 • Pokud SŠ vyžaduje lékařské potvrzení, je třeba zajít si pro razítko k obvodní lékařce dítěte. Tato služba je zpoplatněna.
 • Rodiče pak sami musí přihlášky předat SŠ a to do 30. listopadu 2022.
 • Přijímací řízení proběhne ve dnech 2. - 15. 1. 2023, na konzervatoře 15. 1. - 31. 1. 2023, kritéria přijetí jsou na webových stránkách daných škol.
 • Výsledky přijímacího řízení naleznete na webových stránkách daných škol. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Zápisový lístek obdržíte proti podpisu poslední listopadový týden od třídního učitele. Prostřednictvím dítěte nelze (ze zákona) zápisový lístek zaslat.
 • Žák přijatý na SŠ s talentovou zkouškou má možnost na jaře si podat další dvě přihlášky na SŠ. Zápisový lístek by pak musel zákonný zástupce ze školy s talent. zk. vyzvednout a dát na jinou SŠ.
 • Další informace k vyplňování přihlášek a přijímacímu řízení najdete na webových stránkách školy: www.cermat.cz nebo na: www.jmskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www. vyberskoly.cz, www.msmt.cz

Co by měli udělat rodiče před podáním přihlášky:

O škole, kam se dítě bude hlásit:

 • vyhledat a získat, co nejvíce informací,
 • podívat se na internetové stránky vybraných škol, ověřit si, jaké obory škola pro další školní rok otvírá
 • jít se svým dítětem na den otevřených dveří na zvolenou školu,
 • zjistit si kritéria přijímacího řízení

Připravit si nouzový plán, pokud by dítě u přijímacích zkoušek neuspělo.

Případné dotazy Vám zodpoví Mgr. Hana Trundová - výchovná poradkyně
tel.: 544 120 320, 725 452 459, mail: hana.trundova@zsslapanice.cz

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (05.12.2022)

Aktuality