Informace pro rodiče žáků, kteří si podávají přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou

Základní informace:

1. Rodiče, jejichž děti si chtějí podat přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou, obdrží dva kusy přihlášky i s vyplněnými známkami za poslední čtyři pololetí školní docházky s razítkem a podpisem ředitele školy. Tyto přihlášky se již nesmí kopírovat! Svůj zájem o tyto přihlášky sdělte třídnímu učiteli.
2. Rodiče vyplní přední strany přihlášek - obě shodně. Uvádějte na ně prosím platné kontaktní údaje (adresy, telefonní čísla a mailové adresy). Škola zodpovídá pouze za správně uvedené známky.
3. K přihlášce lze přiložit diplomy, které dítě získalo v posledních letech, případně i vyšetření z PPP nebo SPC, pokud se jedná o dítě s podpůrným opatřením.
4. Pokud SŠ vyžaduje lékařské potvrzení, je třeba zajít si pro razítko k obvodní lékařce dítěte. Tato služba je zpoplatněna.
5. Rodiče pak sami musí přihlášky předat SŠ a to do 2. prosince 2019.
6. Přijímací řízení proběhne ve dnech 2. - 15. 1. 2020, na konzervatoře 15. 1. - 31. 1. 2020, kritéria přijetí jsou na webových stránkách daných škol.
7. Výsledky přijímacího řízení naleznete na webových stránkách daných škol. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.
8. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
9. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
10. Zápisový lístek obdržíte proti podpisu na třídních schůzkách od třídního učitele dne 18. 11. 2019. Prostřednictvím dítěte nelze (ze zákona) zápisový lístek zaslat.
11. Žák přijatý na SŠ s talentovou zkouškou má možnost si na jaře podat další dvě přihlášky na SŠ. Zápisový lístek by pak musel zákonný zástupce ze školy s talent. zk. vyzvednout a dát na jinou SŠ.
12. Další informace k vyplňování přihlášek a přijímacímu řízení najdete na: webových stránkách školy, www.cermat.cz, www.jmskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz nebo www.msmt.cz

Co by měli udělat rodiče před podáním přihlášky:

1. O škole, kam se dítě bude hlásit:
a) vyhledat a získat, co nejvíce informací,
b) podívat se na internetové stránky vybraných škol,
c) jít se svým dítětem na den otevřených dveří na zvolenou školu,
d) zjistit si kritéria přijímacího řízení
2. Připravit si nouzový plán, pokud by dítě u přijímacích zkoušek neuspělo.

Případné dotazy Vám zodpoví Mgr. Hana Trundová - výchovná poradkyně
tel.: 544 120 320, 725 452 459, mail: hana.trundova@zsslapanice.cz

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Hana Trundová (15.10.2019)

Odebírat novinky