Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků prvního stupně ve škole do konce školního roku 2019/2020

Pobyt žáků prvního stupně ve škole bude umožněn od 25. 5. 2020. Prioritou pobytu žáků ve škole je v první řadě jejich bezpečí s ohledem na ochranu proti šíření viru Covid - 19. Smyslem pobytu žáků ve škole budou aktivity školních skupin, které mají ulehčit rodinám a rozvíjet sociální a vzdělávací kompetence.
Organizované aktivity pro žáky budou začínat nejdříve v 8.00, provoz bude ukončen nejdříve v 16.00. Vše bude upřesněno dle zjištěného zájmu zákonných zástupců a počtu vytvořených skupin. Skupiny o maximálním počtu 15 žáků mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků, snahou školy však bude vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole, tj. od 25. 5. do konce školního roku. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Ranní družina není poskytována. Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den. Budou rozděleny na dopolední a odpolední část. V dopolední části bude cílem zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Aktivity odpolední části (pouze pro 1. - 4. ročník) budou přiměřeně odpovídat vzdělávacímu obsahu ŠVP školní družiny.

Na základě oslovení třídním učitelem prostřednictvím Edookitu je zákonný zástupce povinen do 18. 5. 2020 vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy.

Hlavní formou vzdělávání bude i nadále vzdělávání „na dálku" tzv. distanční vzdělávání. K učivu, které nebylo ve škole probráno, se vyučující vrátí v následujícím období.

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 • každá skupina bude mít určen vchod, kterým bude chodit do školy i ze školy, kde si v předem stanovený čas příslušný vyučující žáky vyzvedne,
 • žáci musí před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními,
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,
 • pozdější příchod a dřívější odchod bude umožněn s ohledem na nastavená hygienická opatření pouze ve výjimečných případech a po domluvě s konkrétním vyučujícím.

Vstup do budovy školy:

 • při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, pokud žák tento dokument nepředloží, nebude mu přítomnost ve škole umožněna,
 • v případě změny zdravotního stavu žáka nebo rodinného příslušníka s ohledem na ochranu proti šíření viru Covid-19, je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat vedení školy,
 • žák se nesmí zúčastnit školních aktivit, pokud je v rodině vyhlášena karanténa nebo v případě, že přišel do kontaktu s nakaženou osobou,
 • všem žákům bude při vstupu do školy změřena teplota bezkontaktním teploměrem, nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebude do školy vpuštěn,
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
 • žáci si očistí ruce pomocí desinfekce,
 • šatny nebude možné využívat, věci si žáci odloží ve třídě, přezouvání žáků není nutné,
 • upozorňujeme, že škola dětem nemůže zajistit podání léků,
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze vzdělávací skupiny

Organizace dne:

 • po příchodu a vstupních hygienických opatřeních se žáci přesunou do učebny, kde bude zahájena výuka,
 • pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty s ostatními včetně jiných zaměstnanců školy,
 • před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky,
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry, konkrétní podmínky určuje vyučující,
 • při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,
 • škola vede evidenci o docházce žáků do školy,
 • v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 pracovní dny sdělí zákonný zástupce žáka příslušnému vyučujícímu důvod nepřítomnosti a informaci, zda bude žák nadále do skupiny docházet,
 • forma stravování žáků bude upřesněna s ohledem na počet přihlášených.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (11.5.2020)

Odebírat novinky