Co dělat po přijímacích zkouškách?

Zápisový lístek

 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Zákonní zástupci žáků 5., 7. a 9. ročníku obdrželi zápisový lístek během měsíce února proti podpisu u třídního učitele.
 • V případě ztráty zápisového lístku může uchazeč požádat pana Šerého (tj. zástupce ředitele školy) o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto uchazeče.

Druhé kolo přijímacího řízení

 • Druhé kolo přijímacího řízení: Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Ve druhém kole si žák může podat neomezený počet přihlášek. Při jejich vyplňování a podání na SŠ postupuje stejně jako v prvním kole. O přihlášky požádejte prostřednictvím mailu nebo Edookitu pana Šerého (tj. zástupce ředitele školy). Střední školy, které by mohly přijímat žáky ve druhém kole najdete na www.jmskoly.cz. Doporučujeme ale, nečekat na jejich zveřejnění, ale oslovit je telefonicky, zda mají ve zvoleném oboru ještě místo

Jak napsat odvolání

 • Jednou z možností, jak zamítavé stanovisko školy změnit, je podat odvolání. To můžete udělat, pokud jste se hlásili na veřejnou školu, to znamená školu, kterou zřizuje stát, kraj nebo obec. V případě soukromých a církevních škol byste museli odvolání řešit soudní cestou.
 • Odvolání má cenu psát pouze v případě, že jste splnili kritéria PŘ a umístili se těsně pod hranicí úspěšných uchazečů.
 • Odvolání pošlete do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Sepište své důvody k odvolání, přiložte potřebné dokumenty, např. lékařskou zprávu nebo vyjádření psychologa, a předejte odvolací dopis řediteli střední školy.
 • Jestliže půjdete s odvoláním na poštu, pošlete je doporučeně. Datum na razítku vám potvrdí, že jste tak udělali ve správné lhůtě, a máte zároveň doklad. Když půjdete do školy osobně, nechte si potvrdit a datovat kopii odvolání.
 • Odvolání by mělo obsahovat:
  • jméno, příjmení žáka, datum narození
  • název školy, kód a úplný název oboru, kterého se přijímací řízení týká
  • důvody odvolání (podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení rozhodnutí ředitele střední školy, tj. v čem se spatřuje rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí)
  • jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka
  • datum a podpis žáka a jeho zákonného zástupce nebo zletilého žáka.
 • Ředitel školy může o odvolání rozhodnout sám v tzv. autoremeduře, to znamená, že odvolání v plném rozsahu vyhoví (zruší rozhodnutí o nepřijetí a rozhodne o přijetí uchazeče). Pokud však ředitel odvolání nevyhoví, musí ho předat do 30 dnů k rozhodnutí nadřízenému orgánu - krajskému úřadu.

Příklad odvolání

Vážený pan ředitel Jan Novák
Gymnázium Osvobození 25
602 00 Brno

V Brně, 28. 5. 2023

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Vážený pane řediteli,

odvolávám se proti vašemu rozhodnutí nepřijmout mého syna Lukáše Krátkého, nar. 20. 1. 2008, bytem Mánesova 35, Brno, ke studiu čtyřletého všeobecného gymnázia, kód oboru 79-42/K-41.

Lukáš splnil kritéria přijímacího řízení, ale umístil se pod stanoveným limitem přijatých studentů. Prosím o zvážení vašeho rozhodnutí.

Děkuji.

S pozdravem

Josef Krátký, Lukáš Krátký

Mánesova 35, 612 00 Brno,
tel. 271 123 123,
e-mail: kratky@yahoo.com


Případné dotazy Vám zodpoví:
Mgr. Hana Trundová, vedoucí ŠPP a výchovná poradkyně,
tel.: 725 452 459, hana.trundova@zsslapanice.cz

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Hana Trundová (27.04.2023)

Aktuality