Co dělat po přijímací zkoušce

Pokud se dítě nedostalo na žádnou školu a nesplnilo kritéria přijímacího řízení, musí si žák podat přihlášku do druhého kola. Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Ve druhém kole si žák může podat neomezený počet přihlášek. Při jejich vyplňování a podání na SŠ postupuje stejně jako v prvním kole. O přihlášky požádejte prostřednictvím mailu: antonin.sery@zsslapanice.cz. Nezapomeňte uvést jméno a příjmení žáka, třídu a počet přihlášek. K vyzvednutí budou v kanceláři školy!

Pokud si dítě podávalo přihlášku na SŠ s maturitou a splnilo kritéria přijímacího řízení, za běžné situace by si podalo odvolání proti rozhodnutí. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Na webových stránkách budou školy zveřejňovat počet míst uvolněných po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, které bude škola obsazovat prostřednictvím vydání nových rozhodnutí. Detailnější postup přijímání uchazečů na uvolněná místa bude blíže rozveden v prováděcím právním předpise:

Přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí

(1) Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. O tom musí být uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučen společně s oznámením rozhodnutí o nepřijetí.

(2) Ředitel školy vyhoví žádosti v případě, že jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání na dané škole bylo vyhověno, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vezme zpět, a uchazeč, který podal žádost podle odstavce 1, splnil podmínky přijímacího řízení, ale jeho žádost byla zamítnuta z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

(3) Pokud nebude předpokládaný počet přijímaných uchazečů naplněn postupem podle odstavce 2, může ředitel školy oslovit dalšího uchazeče, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale jeho žádost byla zamítnuta z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

(4) Při přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí se ředitel školy řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

(5) Ředitel školy, na které odevzdal uchazeč zápisový lístek, odevzdá uchazeči na jeho žádost zápisový lístek, pokud předloží nové rozhodnutí o přijetí.

(6) Uchazeč uplatní zápisový lístek na škole, která mu vydala nové rozhodnutí.

Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Ve druhém kole si žák může podat neomezený počet přihlášek. Při jejich vyplňování a podání na SŠ postupuje stejně jako v prvním kole. O přihlášky požádejte prostřednictvím mailu: antonin.sery@zsslapanice.cz. Nezapomeňte uvést jméno a příjmení žáka, třídu a počet přihlášek. K vyzvednutí budou přihlášky v kanceláři školy!

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Hana Trundová (18.6.2020)

Odebírat novinky