Aktuální informace k přijímacímu řízení na SŠ

Jednotné přijímací zkoušky v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně:

  • Čtyřleté obory - 8. června
  • Víceletá gymnázia - 9. června

Přehledný harmonogram jednotné přijímací zkoušky naleznete ZDE.


Další informace:

  • Obsah i forma přijímací zkoušky budou zachovány tak, jak je definuje i školský zákon, tedy odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. Nemění se ani pravidla pro školní přijímací zkoušku, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem.
  • Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále též „Centrum") výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.
  • Centrum je povinno zpřístupnit střední škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů.
  • U oborů středního vzdělání s výučním listem, se nemusí s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle ředitel SŠ  rozhodnutí. Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).
  • Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Na webových stránkách budou školy zveřejňovat počet míst uvolněných po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, které bude škola obsazovat prostřednictvím vydání nových rozhodnutí.  Detailnější postup přijímání uchazečů na uvolněná místa bude blíže rozveden v prováděcím právním předpise.
  • Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.
  • Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Ve druhém kole si žák může podat neomezený počet přihlášek. Při jejich vyplňování a podání na SŠ postupuje stejně jako v prvním kole. Více nejdete na webu ZŠ.

Dopis ministra školství k přijímacímu řízení na SŠ

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (31.3.2020)

Odebírat novinky